ngoclinh01

Có 3,64 gam hỗn hợp A gồm 3 kim loại Mg, Al và Fe chia làm 2 phần bằng nhau

+ Phần 1 hòa tan hoàn toàn bằng HCl dư thu được 1,568 lít H2

+ Phần 2 cho vào 50 ml dung dịch NaOH 0,5M lấy dư thu dược dung dịch B và chất rắn C. Tách C rồi cho phản ứng hoàn toàn với HNO3 đun nóng thu được dung dịch D và 2,016 lít khí NO2 duy nhất

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong A

b) Tính khối lượng muối nitrat tạo thành trong dung dịch D

c) Tính thể tích dung dịch HCl 0,2M cần thiết để

+ Đủ hòa tan hoàn toàn phần thứ nhất.

+ Khi cho vào dung dịch B được lượng kết tủa lớn nhất

Neo Pentan đã chọn câu trả lời