Quanlo24567809

Có 4 lọ đựng khí riêng biệt: O2, H2, Cl2, CO2. Bằng cách nào sau đây để nhận biết các khí trên

A. Nước vôi trong dư

B. Nước vôi trong dư, quỳ tím ẩm

C. Tàn đóm đỏ, quỳ tím ẩm

D. Quỳ tím ẩm, nước vôi trong dư

Neo Pentan đã chọn câu trả lời