Neo Pentan

Có bao nhiêu nguyên tử oxi trong phân tử Ala-Gly-Glu?

A. 3.       B. 4.       C. 6.       D. 5.

Neo Pentan chọn trả lời