Neo Pentan

Crackinh m gam butan thu được một hỗn hợp X gồm 5 khí hiđrocacbon. Cho hỗn hợp khí X này sục qua dung dịch nước brom dư, sau thí nghiệm khối lượng bình brom tăng thêm 7 gam. Hỗn hợp khí còn lại sau khi qua dung dịch nước brom đem đốt cháy hết cần vừa đúng 0,81 mol O2, thu được CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là

A. 14,40.       B. 12,60.       C. 9,00.       D. 10,80.

maianhgervie đã trả lời