ngocmy3012

Dẫn hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức no mạch hở đi qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 5,376 lít H2 (đkc). Mặc khác đun nóng lượng X với H2SO4 đặc, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm anken, ete, và ancol còn dư. Chia hỗn hợp Y làm hai phần bằng nhau

Phần 1 dẫn qua nước Br2 dư, thấy lượng Br2 phản ứng là 4,8 gam

Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn cần dùng 0,6 mol O2, thu được 9,54 gam H2O

Biết hiệu suất tạo anken là 37,5%, hiệu suất tạo ete của ancol có khối lượng phân tử nhỏ là 75%. Hiệu suất tạo ete của ancol có khối lượng phân tử lớn là

A. 50%         B. 60%           C. 40%          D. 75%

Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời