Neo Pentan

Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Giá trị của m là

A. 19,70.       B. 39,40.       C. 9,85.       D. 29,55.

Gahsg trả lời