Neo Pentan

Dãy kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch Fe(NO3)3?

A. Al, Ag, Mg.       B. Fe, Mg, Ag.

C. Fe, Cu, Ag.       D. Fe, Al, Cu.

Neo Pentan chọn trả lời