Neo Pentan

Để đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm 3 amin no, đơn chức, mạch hở cần dùng tối thiểu V lít (đktc) khí O2 thu được N2, H2O và 6,16 gam CO2. Giá trị của V là

A. 8,568.       B. 5,152.       C. 7,728.       D. 5,712.

Neo Pentan chọn trả lời