Neo Pentan

Để hòa tan hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 160.         B. 120.         C. 80.         D. 240.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời