duytoon

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

A. 290 và 83,23        B. 260 và 102,70

C. 290 và 104,83        D. 260 và 74,62

duytoon bỏ chọn trả lời