Neo Pentan

Điện phân (có màng ngăn xốp, điện cực trơ) dung dịch hỗn hợp gồm a mol CuSO4 và b mol NaCl cho đến khi khí bắt đầu thoát ra cả hai điện cực thì dừng điện phân, thu được dung dịch X. Máy đo cho biết độ pH của dung dịch X là 2. Cho các phát biểu sau:
(1) Dung dịch X chứa 2 chất tan.
(2) Trong dung dịch ban đầu b < 2a.
(3) Ở anot thu được hỗn hợp 2 khí.
(4) Nếu tiếp tục điện phân dung dịch X thì pH sẽ tăng.
(5) Dung dịch X tác dụng được với các dung dịch BaCl2, Na2HPO4.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

Neo Pentan chọn trả lời