Neo Pentan

Điện phân dung dịch chứa hỗn hợp KCl (x mol) và CuSO4 (y mol) với điện cực trơ, màng ngăn, dòng điện có cường độ ổn định, sau một thời gian thu được dung dịch Y. Tùy thuộc vào thời gian điện phân mà dung dịch Y có thể hòa tan tối đa các lượng bột nhôm oxit (Al2O3) khác nhau. Kết quả thu được như sau:

Thời gian điện phân (giờ)…… t…………. 2t……….. a

mAl2O3 bị hòa tan (gam)…. 0,00…….. 8,16…….. 23,46

Tổng số mol khí thoát ra…….. b……….. 0,44…….. 0,785

Cho biết 2t < a < 3,6t và xem như các khí tạo ra không tan trong nước, hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Tỉ lệ của x : y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1,58.       B. 2,47.       C. 3,64.       D. 0,63.

Neo Pentan chọn trả lời