Neo Pentan

Điện phân dung dịch NaCl bão hòa với điện cực trơ, có màng ngăn, sau một thời gian thì dừng điện phân, thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm ba khí. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, khối lượng dung dịch giảm.
(b) Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, khối lượng catot không thay đổi.
(c) Thể tích khí thoát ra ở catot và anot bằng nhau.
(d) Dung dịch X hòa tan được Al2O3.
(e) Thêm hỗn hợp KHCO3, CaCl2 vào X, thu được kết tủa.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

Neo Pentan chọn trả lời