Nguyễn Đức Phú

Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2A. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân và lượng kim loại Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau.

Thời gian
t
t + 19300
2t

Khí sinh ra (mol)
a
a+0,25
2,6a

Lượng Cu sinh ra (mol)
0,3
0,35
0,35

Biết hiệu suất là 100%, các khí sinh ra không hòa tan vào nước, giá trị của m là

A. 86,4       B. 79,4.      C. 89,2.     D. 77,5

Neo Pentan chọn trả lời