Nguyễn Đức Phú

Điện phân dung dịch X chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, có màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 2A. Lượng khí sinh ra từ quá trình diện phân và khối lượng Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây)

t

2t

3t

Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol)

x

2x -0,02

0,115

Lượng Cu sinh ra ở catot (mol)

a

2a

2a + 0,03

Biết các khí sinh ra không tan trong dung dịch và hiệu suất điện phân là 100%. Giá trị của m là

A. 25,48.     B. 26,53.     C. 23,88.     D. 25,05.

Neo Pentan chọn trả lời