pokopinkyping

Điện phân dung dịch X chứa x mol CuSO4 và y mol NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A, hiệu suất 100%. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:

Thời gian điện phân (s)…. t….. t + 1737……… 2t
Tổng mol khí ở 2 cực……. a….. a + 0,0145…… 2a + 0,01
Số mol Cu ở catot………… b….. b + 0,015…….. b + 0,015
Giá trị của x : y là

A. 0,6.       B. 0,5.       C. 0,4.       D. 0,7.

Ngọc Dương đã trả lời