Neo Pentan

Điện phân dung dịch X gồm a mol CuSO4, a mol NaCl và a mol NaNO3 bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp. Đến khi catot bắt đầu sủi bọt khí thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z. Giả sử hiệu suất của quá trình điện phân là 100%.
Cho các phát biểu sau:
(a) Số mol Cu sinh ra gấp đôi số mol O2 sinh ra.
(b) Để trung hòa dung dịch Y cần dùng vừa đủ a mol Ba(OH)2.
(c) Sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm 107,5a gam.
(d) Sau khi ngừng điện phân, khối lượng anot tăng 64a gam.
(e) Dung dịch Y có chứa a mol H2SO4.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Neo Pentan chọn trả lời