Neo Pentan

Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại M. Ở catot thu được 4,6 gam kim loại M và ở anot thu được 2,24 lít khí. Kim loại M là

A. Na.       B. Mg.         C. Ca.        D. K.

Neo Pentan chọn trả lời