Iso Pentan

Điện phân với điện cực trơ 2 lít dung dịch CuSO4 cho đến khi ở mỗi điện cực đều thoát ra 0,02 mol khí thì ngừng. Dung dịch sau điện phân có pH = ?. (Thể tích dung dịch không thay đổi)

Neo Pentan đã chọn câu trả lời