Neo Pentan

Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sai khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Gía trị của x là:

A. 1,25           B. 2,25           C. 1,5           D. 3,25

hoctothoa đã trả lời