Neo Pentan

Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot là

A. khí Cl2 và H2.       B. khí Cl2 và O2.

C. chỉ có khí Cl2.       D. khí H2 và O2.

Neo Pentan chọn trả lời