thangozil

Hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4(OH)2 và CnH(2n+1)OH (trong đó C3H8 và C2H4(OH)2 có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2  dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa. Tìm m:

A. 42,158

B. 43,931

C. 47,477

D. 45,704

Neo Pentan trả lời