Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn α-amino axit X có dạng NH2-CnH2n-COOH thu được 0,3 mol CO2 và 0,05 mol N2. Công thức phân tử của X là

A. C2H5NO2.      B. C3H7NO2.

C. C3H6NO2.      D. C5H11NO2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời