Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol hỗn hợp khí hidrocacbon X gồm khí A và khí B (MA < MB) thì thu được 6,048 lít khí CO2 (đo ở đktc) và 2,52 gam nước. Mặt khác nếu dẫn 0,07 mol hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thì thấy a mol Brom tham gia phản ứng. Giá trị của a là?

A.0,13 mol          B.0,26 mol          C.0,20 mol          D.0,15 mol

Neo Pentan chọn trả lời