Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 12,45 gam hỗn hợp X gồm Zn và Al, thu được 17,25 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Thể tích dung dịch HCl 1M tối thiểu cần để hòa tan hoàn toàn Y là

A. 900 ml.        B. 100 ml.        C. 600 ml.       D. 300 ml.

Neo Pentan chọn trả lời