Fahopdong

Đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hợp khí A (đktc) gồm H2, CH4, C2H2 trong O2 dư sau phản ứng thu được 16,2 gam nước

a) Tính tỉ lệ % về thể tích của CH4 có trong hỗn hợp A

b) Trong cùng điều kiện nhiệt độ áp suất 1 lít khí A nặng hay nhẹ hơn 1 lít khí CO

Neo Pentan đã chọn câu trả lời