Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 15,54 gam hỗn hợp T gồm axit cacboxylic X và ancol Y, sản phẩm cháy dẫn qua nước vôi trong lấy dư, thu được 66,0 gam kết tủa. Mặt khác, đun nóng 15,54 gam T trên có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được 9,0 gam etyl acrylat. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 70%.     B. 60%.     C. 75%.     D. 80%.

Neo Pentan chọn trả lời