Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no, đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol CO2 : H2O = 5 : 11. Công thức phân tử của 2 amin là

A. CH3NH2 và C2H5NH2.       B. C3H7NH2 và C2H5NH2.

C. C3H7NH2 và C4H9NH2.       D. C4H9NH2 và C5H11NH2.

Neo Pentan chọn trả lời