Mỹ Sương

Đốt cháy hoàn toàn a mol hơi một amin bậc 1 X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 7a mol hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước. Chất X là

A. CH3-CH2-CH2-NH2

B. CH2=CH-CH2-NH2

C. CH3-CH2-NH-CH3

D. CH2=CH-NH-CH3

Neo Pentan chọn trả lời