dan_xom_lieu

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở cùng số mol ta thu được tỉ lệ mol CO2 : H2O = 4 : 7. Công thức của 2 amin không thể là:

A. C2H5NH2, (CH3)2NH             B. CH3NH2, C2H5NH2

C. CH3NH2, C3H7NH2              D. CH3NH2, C2H5NHCH3

Neo Pentan đã chọn câu trả lời