Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn m gam amin no, đơn chức, mạch hở X thu được 3,584 lít CO2; 5,04 gam H2O và V lít khí N2. Giá trị của V là

A. 0,896.       B. 1,792.       C. 1,344.       D. 0,448.

Neo Pentan chọn trả lời