Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic (OHC-CH2-CHO), anđehit acrylic và một este đơn chức Y cần 0,72 mol O2, thu được 0,66 mol CO2 và 0,44 mol H2O. Cho m gam X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH thì thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng Ag thu được là

A. 43,20.       B. 47,52.       C. 69,12.       D. 34,56.

Neo Pentan sửa câu hỏi