Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức bằng lượng không khí vừa đủ, chỉ thu được 0,15 mol CO2, 0,175 mol H2O và 0,975 mol N2 (biết O2 chiếm 20% thể tích không khí). Công thức phân tử của X là

A. C3H7N.       B. C4H11N.       C. C3H9N.       D. C2H7N.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời