Neo Pentan

Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp hai anđehit no, có cùng số nguyên tử cacbon thu được 67,2x lít khí CO2 (đktc) và 43,2x gam H2O. Mặt khác cho x mol hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được khối lượng Ag là

A. 378,0x gam.         B. 216,0x gam.

C. 324,0x gam.         D. 345,6x gam.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời