Neo Pentan

Đốt cháy kim loại M (có hoá trị không đổi) trong 0,168 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 0,336 lít khí H2 và dung dịch Y có chứa 2,67 gam muối. Muối trong Y là

A. CaCl2.       B. ZnCl2.       C. AlCl3.       D. MgCl2.

Neo Pentan chọn trả lời