Neo Pentan

Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại Xlà.

A. Mg         B. Cr         C. Fe         D. Al

Neo Pentan chọn trả lời