Bevis

Đốt cháy m gam C trong O2 dư thu được khí X, dẫn toàn bộ khí X vào nước vôi trong dư thu được 6 gam kết tủa. Hãy tìm m?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời