Unss

Đốt cháy m gam sắt trong bình chứa 0,06 mol khí Clo, sau phản úng thêm một lượng nước vào trong bình, hòa tan hết sản phẩm chỉ thu được 300 ml dung dịch A. Thêm NaOH dư vào 30 ml dung dịch A lọc kết tủa để trong không khí thu được 0,4815 gam kết tủa. Tính nồng độ mol các chất có trong dung dịch A và giá trị m?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời