Neo Pentan

Cho các hiện tượng thí nghiệm sau:
(a) Đốt NaOH bằng đũa platin trên ngọn lửa đèn cồn thấy có màu vàng.
(b) Nhỏ từ từ axit HCl vào dung dịch Na2CO3 một lúc sau mới thấy khí thoát ra.
(c) Trộn dung dịch CaCl2 với dung dịch NaHCO3 rồi đun nóng thấy kết tủa màu vàng.
(d) Trộn dung dịch NaOH với dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa màu xanh.
(e) Cho một mẩu quỳ tím vào dung dịch Na2CO3 0,1M thấy quỳ tím hóa đỏ.
Có bao nhiêu hiện tượng thí nghiệm được mô tả đúng?

A. 4         B. 3         C. 5         D. 2

Neo Pentan chọn trả lời