Neo Pentan

Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (H2SO4 đặc xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este ( hiệu suất phản ứng este hóa đạt 75%). Giá trị của m là?

A. 8,8 gam                       B. 6,6 gam

C. 13,2 gam                     D. 9,9 gam

Neo Pentan chọn trả lời