Diệu Hàm

Đun nóng 0,1 mol T (chỉ chứa một loại thu được thu được 25,6 gam hai muối của hai axit nhóm chức) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH IM, sau phan ung cacboxylic đơn chức và 9,2 gam một ancol. Thể tích dung dịch Br2 1M lớn nhất cần dùng để phản ứng với 11,4 gam T là:

A.200 ml. B. 300 ml. C. 400 ml. D. 100 ml.

Diệu Hàm đã hỏi