Neo Pentan

Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X chứa este Y (C4H9O2N) và peptit Z (C4H8O3N2) cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam hỗn hợp chứa 2 muối của hai α-amino axit. Giá trị của m là.

A. 34,72 gam            B. 32,96 gam

C. 30,88 gam            D. 32,16 gam

Neo Pentan đã chọn câu trả lời