Neo Pentan

Đun nóng 3,0 gam axit axetic với 1,84 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu được 2,112 gam etyl axetat. Hiệu suất phản ứng este hóa là.

A. 48%       B. 75%       C. 30%       D. 60%

Neo Pentan chọn trả lời