Neo Pentan

Đun nóng 9,3 gam chất X có công thức phân tử C3H12N2O3 với 2 lít dung dịch KOH 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được một chất khí làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh và dung dịch Y chỉ chứa chất vô cơ. Cô cạn dung dịch Y, thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 13,15 gam.       B. 9,95 gam.

C. 10,375 gam.       D. 10,35 gam.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời