Neo Pentan

Đun nóng hỗn hợp gồm chất X có công thức phân tử CH4ON2 và chất hữu cơ Y (C2H10O3N2) với dung dịch NaOH (dùng dư), thu được hỗn hợp khí Z gồm hai khí và dung dịch gồm hai chất tan, trong đó có một muối T. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Hai khí trong Z là amoniac và metylamin.

B. Muối T có công thức là NaNO3.

C. Chất Y có tính lưỡng tính.

D. Chất X tác dụng với dung dịch HCl, thấy khí không màu thoát ra.

Neo Pentan sửa câu hỏi