Hoàng Trung Dũng

Dung dịch A gồm NaOH xM và Ba(OH)2 yM; dung dịch B gồm NaOH yM và Ba(OH)2 xM. Hấp thụ hết 0,0275 mol CO2 vào 400 ml dung dịch A thì thu được 3,2505 gam kết tủa và dung dịch C. Mặt khác, nếu hấp thụ hết 0,0275 mol CO2 vào 400 ml dung dịch B thì thu được 0,985 gam kết tủa và dung dịch D. Cho dung dịch NaHSO4, vào dung dịch C hay D đều sinh ra kết tủa trắng. Tìm giá tri x, y?

Neo Pentan chọn trả lời