Neo Pentan

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(b) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ bằng nước brom.

(c) Thuỷ phân hoàn toàn xenlulozơ và tinh bột trong môi trường axit đều thu được glucozơ.

(d) Hiđro hoá saccarozơ với xúc tác Ni, t0 thu được sobitol.

(e) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại cả ở dạng mạch hở và mạch vòng.

(g) Dung dịch fructozơ và saccarozơ đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                 B. 4.

C. 5.                                 D. 2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời