Song Linh

Este E mạch hở có công thức phân tử là C7H10O4. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối X, Y có cùng số nguyên tử hiđrô (đều là muối của axit cacboxylic, MX < MY) và ancol Z. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Có một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.

B. Dung dịch chất Y làm mất màu dung dịch Br2.

C. Chất Z tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

D. Nhiệt độ sôi của Z thấp hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.

Neo Pentan sửa câu hỏi