Neo Pentan

Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2SO4 loãng, đun nóng thì thu được chất hữu cơ Y và ancol etylic. Công thức của Y là

A. C2H5OH.       B. C2H5COOH.

C. HCOOH.        D. CH3COOH.

Neo Pentan chọn trả lời