Hai Bang

//

Cho 30,9 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Mg(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch loãng chứa 190,4 gam KHSO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Z chỉ chứa 208,3 gam muối trung hòa và 3,36 lit hỗn hợp T gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của T so với không khí bằng 62/87 . Khối lượng của Al trong hỗn hợp là

A. 5,4.

B. 9,1.

C. 8,1.

D. 10,8.

Neo Pentan sửa câu hỏi